Dla Autorów

  • Kategoria: Czasopismo
  • Opublikowano: środa, 06, grudzień 2017 22:50
  • Odsłony: 651

Od 2012 roku Medical Robotics Reports ukazuje się w wersji elektronicznej oraz drukowanej ISSN 2299-7407.

Autorzy są zobowiązani do przygotowania artykułów w wersji gotowej do składu według załączonej poniżej instrukcji. Prace przygotowane niezgodnie z instrukcją nie będą przyjmowane. Akceptowane są prace nadesłane tylko w wersji MS Word, w języku polskim lub angielskim. Niezależnie od wersji językowej, prace muszą mieć tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w obu językach. Format A4, marginesy 2,5 cm.

Przesyłane do Redakcji teksty, oryginalne, kompletne i wcześniej niepublikowane prosimy przygotowywać według poniższego wzoru: Instrukcja dla Autorów

Tylko artykuły nadesłane z deklaracją oryginalności i przekazania praw autorskich (Oświadczenie o niepublikowaniu.doc, Oświadczenie o niepublikowaniu.pdf) mogą być rozpatrywane do publikacji. Uprzejmie informujemy, że przestrzegamy procedur zapobiegania ghostwriting.


ZASADY ETYKI

 

Rzetelność, etyczna postawa Autorów oraz wierność najwyższym standardom redakcyjnym to zasady, którymi kieruje się Redakcja Medical Robotics Reports.

Standardy dotyczące publikowania wyników badań.

Autorzy, którzy publikują wyniki swoich oryginalnych badań naukowych zobowiązani są do przedstawienia metodyki prowadzonych badań oraz przeprowadzenia dyskusji uzyskanych wyników w świetle ich przydatności dla nauki i praktyki gospodarczej.
Publikacja powinna zawierać odniesienia do aktualnej literatury naukowej. Należy zaznaczyć, że posługiwanie się fałszywymi lub nieprawdziwymi stwierdzeniami jest nieetyczne. Jeżeli publikacja przygotowana została we współautorstwie, autor wiodący zobowiązany jest do potwierdzenia, że współautorzy spełniają kryterium autorstwa.


Oryginalność i plagiat.

Autor oświadcza, że publikacja jest jego wyłącznym dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do Artykułu nie są ograniczone w zakresie objętym umową wydawniczą. W przypadku, gdy autor/autorzy wykorzystali prace i/lub słowa innych autorów, powinny one zostać zacytowane w sposób właściwy, tzn. zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.

Wielokrotne publikowanie Artykułu

Do druku zostają przyjęte wyłącznie niepublikowane wcześniej utwory.

Błędy w publikacjach.

W przypadku odnalezienia błędów lub nieścisłości w Artykule, który już został opublikowany, Autor powinien niezwłoczne skontaktować się z Redaktorem naczelnym Medical Robotics Reports, oraz podjąć działania związane z opublikowaniem odpowiedniej erraty.

Przeciwdziałanie zjawiskom ghostwriting i guest authorship

W celu przeciwdziałania praktykom ghostwriting (niepodanie prawdziwego wkładu pracy w powstanie publikacji, nie ujawnienie swojego udziału w powstaniu publikacji lub w podziękowaniach) oraz guest autorship (podanie swojego nazwiska jako współautor przy znikomym lub żadnym wkładzie pracy) redakcja Medical Robotics Reports prosi Autorów o:

wyraziste ujawnienie swojego rzeczywistego wkładu pracy intelektualnej (podanie afiliacji oraz informacji o autorstwie koncepcji, metod, założeń itp.). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający publikację do druku. W przypadku publikacji zbiorowej odpowiedzialność spoczywa na pierwszym Autorze; podanie informacji o źródłach finansowania (np. numer i tytuł grantu oraz nazwa instytucji przyznającej w przypisie);

podpisanie załączonego formularza i przekazanie go drogą elektroniczną (Oświadczenie o wkładzie pracy.doc, Oświadczenie o wkładzie pracy.pdf). 

 

W przypadku wykrycia opisanych powyżej negatywnych praktyk redakcja Medical Robotics Reports zobowiązana jest powiadomić odpowiednie instytucje.

 

 

 

Nowy numer!

Zobacz najnowszy numer Medical Robotics Reports!

Kliknij aby zobaczyć numer w pdf!

numer05okladka