Dla Autorów

 • Category: Czasopismo
 • Published on Wednesday, 06 December 2017 22:50
 • Hits: 863

Od 2012 roku Medical Robotics Reports ukazuje się w wersji elektronicznej oraz drukowanej ISSN 2299-7407.

Autorzy są zobowiązani do przygotowania artykułów w wersji gotowej do składu według załączonej poniżej instrukcji. Prace przygotowane niezgodnie z instrukcją nie będą przyjmowane. Akceptowane są prace nadesłane tylko w wersji MS Word, w języku polskim lub angielskim. Niezależnie od wersji językowej, prace muszą mieć tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w obu językach. Format A4, marginesy 2,5 cm.

Przesyłane do Redakcji teksty, oryginalne, kompletne i wcześniej niepublikowane prosimy przygotowywać według poniższego wzoru: Instrukcja dla Autorów

Tylko artykuły nadesłane z deklaracją oryginalności i przekazania praw autorskich (Oświadczenie o niepublikowaniu.doc, Oświadczenie o niepublikowaniu.pdf) mogą być rozpatrywane do publikacji. Uprzejmie informujemy, że przestrzegamy procedur zapobiegania ghostwriting.


ZASADY ETYKI

 

Rzetelność, etyczna postawa Autorów oraz wierność najwyższym standardom redakcyjnym to zasady, którymi kieruje się Redakcja Medical Robotics Reports.

Standardy dotyczące publikowania wyników badań.

Autorzy, którzy publikują wyniki swoich oryginalnych badań naukowych zobowiązani są do przedstawienia metodyki prowadzonych badań oraz przeprowadzenia dyskusji uzyskanych wyników w świetle ich przydatności dla nauki i praktyki gospodarczej.
Publikacja powinna zawierać odniesienia do aktualnej literatury naukowej. Należy zaznaczyć, że posługiwanie się fałszywymi lub nieprawdziwymi stwierdzeniami jest nieetyczne. Jeżeli publikacja przygotowana została we współautorstwie, autor wiodący zobowiązany jest do potwierdzenia, że współautorzy spełniają kryterium autorstwa.


Oryginalność i plagiat.

Autor oświadcza, że publikacja jest jego wyłącznym dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do Artykułu nie są ograniczone w zakresie objętym umową wydawniczą. W przypadku, gdy autor/autorzy wykorzystali prace i/lub słowa innych autorów, powinny one zostać zacytowane w sposób właściwy, tzn. zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.

Wielokrotne publikowanie Artykułu

Do druku zostają przyjęte wyłącznie niepublikowane wcześniej utwory.

Błędy w publikacjach.

W przypadku odnalezienia błędów lub nieścisłości w Artykule, który już został opublikowany, Autor powinien niezwłoczne skontaktować się z Redaktorem naczelnym Medical Robotics Reports, oraz podjąć działania związane z opublikowaniem odpowiedniej erraty.

Przeciwdziałanie zjawiskom ghostwriting i guest authorship

W celu przeciwdziałania praktykom ghostwriting (niepodanie prawdziwego wkładu pracy w powstanie publikacji, nie ujawnienie swojego udziału w powstaniu publikacji lub w podziękowaniach) oraz guest autorship (podanie swojego nazwiska jako współautor przy znikomym lub żadnym wkładzie pracy) redakcja Medical Robotics Reports prosi Autorów o:

wyraziste ujawnienie swojego rzeczywistego wkładu pracy intelektualnej (podanie afiliacji oraz informacji o autorstwie koncepcji, metod, założeń itp.). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający publikację do druku. W przypadku publikacji zbiorowej odpowiedzialność spoczywa na pierwszym Autorze; podanie informacji o źródłach finansowania (np. numer i tytuł grantu oraz nazwa instytucji przyznającej w przypisie);

podpisanie załączonego formularza i przekazanie go drogą elektroniczną (Oświadczenie o wkładzie pracy.doc, Oświadczenie o wkładzie pracy.pdf). 

 

W przypadku wykrycia opisanych powyżej negatywnych praktyk redakcja Medical Robotics Reports zobowiązana jest powiadomić odpowiednie instytucje.

 

 

 

Recenzenci

 • Category: Czasopismo
 • Published on Monday, 15 July 2013 10:08
 • Hits: 6181

Artykuły publikowane w Medical Robotics Reports są recenzowane przynajmniej przez 2 Recenzentów.

 

Formularz recenzji można pobrać bezpośrednio w formacie:

DOC PL

PDF PL 

 

Naszych Recenzentów uprzejmie prosimy o przesyłanie recenzji do Redaktora tematycznego - e-mail: lmucha@frk.pl

 

Bardzo dziękujemy naszym Recenzentom,

którzy z nami współpracowali i współpracują!

 

Lista recenzentów:

 

2012
2013
2014
2015
2016

Proces recenzji 

 

Informacje na temat recenzowania artykułów przewidzianych do publikacji w Medical Robotics Reports

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Recenzent jest zobowiązany do deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów. za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

b) relacje podległości zawodowej,

c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

4. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”) i ten model obowiązuje w naszym czasopiśmie.

5. W przypadku artykułu wąskotematycznego, z dziedziny, z której jest mniej specjalistów, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach sporządzenie jednej recenzji przez osobę pracującą na stanowisku profesora z obcojęzyczną afiliacją, będącego rodzimym użytkownikiem języka artykułu.

6. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

7. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących Recenzentów.

9. Ostateczna decyzja o akceptacji pracy do druku lub o jej odrzuceniu należy do Redaktora naczelnego, Zespołu redakcyjnego oraz Rady naukowej i nie podlega odwołaniu.

10. Artykuły odrzucone przez recenzentów są archiwizowane w Redakcji Wydawnictwa przez okres 5 lat.

 

Zasada poufności

 

Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jako poufne. Recenzent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych lub wytworzonych w trakcie procesu recenzowania. Niedopuszczalne jest ujawnianie treści recenzji osobom trzecim, z wyłączeniem pracowników Redakcji. Recenzent nie może wykorzystywać przekazanych do recenzji artykułów ani w części ani w całości dla osiągania korzyści osobistych.

 

Artykuły publikowane w Medical Robotics Reports są recenzowane przynajmniej przez 2 Recenzentów.

 

Formularz recenzji można pobrać bezpośrednio w formacie DOC PL (Zał.1 Formularz recenzji PL.doc) PDF PL (Formularz recenzji PL .pdf) (linki masz w załączniku- opisane jak tutaj- po naciśnięciu na załącznik otwiera się w nowym oknie)

Naszych Recenzentów uprzejmie prosimy o przesyłanie recenzji do Redaktora tematycznego

e-mail: lmucha@frk.pl (mail aktywny)

 

Bardzo dziękujemy naszym Recenzentom, którzy z nami współpracowali i współpracują:

 

Lista recenzentów

2012

2013

2014

2015

2016

(po najechaniu na rok otwiera się plika pdf w nowym oknie, załączniki zapisane w załącznikach w formacie np. Lista recenzentów 2012)

 

 

 

Proces recenzji

 

Informacje na temat recenzowania artykułów przewidzianych do publikacji w Medical Robotics Reports

 

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Recenzent jest zobowiązany do deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów. za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

b) relacje podległości zawodowej,

c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

4. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”) i ten model obowiązuje w naszym czasopiśmie.

5. W przypadku artykułu wąskotematycznego, z dziedziny, z której jest mniej specjalistów, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach sporządzenie jednej recenzji przez osobę pracującą na stanowisku profesora z obcojęzyczną afiliacją, będącego rodzimym użytkownikiem języka artykułu.

6. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

7. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących Recenzentów.

9. Ostateczna decyzja o akceptacji pracy do druku lub o jej odrzuceniu należy do Redaktora naczelnego, Zespołu redakcyjnego oraz Rady naukowej i nie podlega odwołaniu.

10. Artykuły odrzucone przez recenzentów są archiwizowane w Redakcji Wydawnictwa przez okres 5 lat.

Zasada poufności.

Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jako poufne. Recenzent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych lub wytworzonych w trakcie procesu recenzowania. Niedopuszczalne jest ujawnianie treści recenzji osobom trzecim, z wyłączeniem pracowników Redakcji. Recenzent nie może wykorzystywać przekazanych do recenzji artykułów ani w części ani w całości dla osiągania korzyści osobistych.

 

 

 

Wyślij artykuł

 • Category: Czasopismo
 • Published on Monday, 03 December 2012 23:57
 • Hits: 6831

Prześlij do nas swój tekst. Jak to zrobić?

Więcej informacji już wkrótce!

Rada Naukowa

 • Category: Czasopismo
 • Published on Monday, 15 July 2013 10:03
 • Hits: 6111

Rada naukowa / Scientific Council:

 

Richard Satava, MD Washington Medical University, USA
prof. Mehran Anvari McMaster University, Hamilton, Kanada
prof. Kevin Warwick Reading University, Anglia
prof. Krzysztof Tchoń Politechnika Wrocławska
dr Piotr Sauer Politechnika Poznańska
dr Krzysztof Mianowski    Politechnika Warszawska
prof. Leszek Podsędkowski  Politechnika Lódzka
prof. med. Romulal Cichon Drezno, Wrocława, Warszawa
prof. med. Andrzej Bochenek                Śląski Uniwersytet Medyczny, PAKS
prof. Kaspar Althoefer Kings College, London
Sławomir Marecik, MD. UIC/Lutheran Hospital Chicago, USA.
Péter Fürjes, PhD Hungarian Academy of Sciences
Dücső Csaba Hungarian Academy of Sciences
Pal Soos MD, PhD Berlin, Clinical Consultant at Abiomed, 
Semmelweis University

 

  

Kontakt

 • Category: Czasopismo
 • Published on Monday, 03 December 2012 01:07
 • Hits: 7863

 

dr Zbigniew Nawrat – redaktor naczelny

tel.: +48 32 373 56 60, +48 32 373 56 64
e-mail.: nawrat@frk.pl

 

lek. Dominik Pawliński – dyrektor zarządzający

tel.: +48 502 748 048
e-mail.: dominik.pawlinski@prohomine.com.pl

 

 

More Articles...

 1. Redakcja
 2. Witamy w serwisie

Nowy numer!

Zobacz najnowszy numer Medical Robotics Reports!

Kliknij aby zobaczyć numer w pdf!

numer05okladka